< o kama sin lon lipu lukin pi tenpo pini

ilo li awen sona e pona pi toki ni!