Filozofijŏ

Spiyrany bez patrōnōw

Projekt Pepper&Carrot je fundowany bez czytŏczōw ze cołkigo świata. Kożdy z patrōnōw przelywŏ trochã pijyndzy na nowõ tajlã, za co dostŏwŏ podziynkowanie na kōńcu kożdyj tajle. Dziynki tymu Pepper&Carrot może być niyznŏleżny i swobodny ôd zmaraszyniŏ ryklamami i marketingym.

ôbrŏzek sparciŏ

We 100% darmy, bez płacyniŏ

Wszyjsko, co tworzã ô Pepper&Carrot, je dostympne sam za darmo i dlŏ wszyjskich. Mōm reszpekt dlŏ Wŏs wszyjskich: z geldym abo bez. Wszyjske bōnusy dlŏ patrōnōw idzie znojś sam. Pepper&Carrot nikej niy poprosi Wŏs ô płat abo zaabōniyrowanie, cobyście mogli ôbejzdrzeć nowõ treść.

ôbrŏzek płatu

Ôdewrzōny i liberalny

Chcã dŏć ludziom prawo do dzielyniŏ, użytku, budowaniŏ, aji zarŏbianiŏ na robocie, kerõ stworzōłch. Wszyjske zajty, grafiki i treść były sprŏwiōne w ôdewrzōnym/liberalnym softwerze na GNU/Linuksie. Źrōdła dostympne sōm tukej, dostyknie ôbrać 'Źrōdła' z myni. Zachyncōm do użyciŏ kōmercyjnego, przekłŏdu, tworzyniŏ fanartōw, drukowaniŏ, wyużyciŏ w filmach, szpilach wideo i ladowaniŏ na inksze zajty. Dostyknie, byście pedzieli, fto je autorami (kōnsztlery, korektōry, tumacze, kerzi mieli swōj wkłŏd w dzieło), podali link do licyncyje i naporynczyli wkludzōne pōmiany. Możecie zrobić to w kożdy usōndny knif, jak dugo niy sugeruje ôn dŏwaniŏ bez licyncjodŏwcy sparciŏ dlŏ Ciebie abo Twojigo knifu wyużyciŏ dzieła.

ôbrŏzek, co pokŏzuje ôdewrzōne mydia

Wysokij jakości szpas dlŏ wszyjskich i wszyndy

Pepper&Carrot je uciesznym kōmiksym, przipasowanym do kożdego czytŏcza. Niy ma w nim treści dlŏ majoryntnych ani gwołtōw. Pepper&Carrot je blank ôdewrzōny, ale je tyż dumnym przikłŏdym, jak szumne mogōm być darme rzeczy. Skupiōm sie na zwielgij jakości, pōniywŏż darme niy musi ôznŏczać złe abo amatorske. Blank ôpacznie.

Pōdźcie zmiyniymy branżã kōmiksu!

Bez zmyńszynie wielości postrzednikōw miyndzy czytŏczami i kōnsztlerym, płacisz mynij, a jŏ dostŏwōm wiyncyj. Spōmŏgŏsz mie dyrekt. Żŏdyn wydŏwca/dystrybutōr niy może prziginōńć mie do pōmiany Pepper&Carrot, cobych napasowoł go do ôd niygo wizyje'rynku'.    . . . Czymu jedyn sukces niy miołby pociōngnōńć za sobōm reszty industryje we kryzysie? Ôbejzdrzimy...

ôbrŏzek: branża kōmiksu a sparcie patrōnōw