wan nanpa wan: telo pi tawa waso
wan lipu nanpa 1
wan lipu nanpa 2
wan lipu nanpa 3
wan lipu nanpa 4