wan nanpa tu: telo pi kule mute
wan lipu nanpa 1
wan lipu nanpa 2
wan lipu nanpa 3
wan lipu nanpa 4
wan lipu nanpa 5
wan lipu nanpa 6