wan nanpa tu wan: wan mute pi sona nasa
wan lipu nanpa 1
wan lipu nanpa 2
wan lipu nanpa 3
wan lipu nanpa 4
wan lipu nanpa 5
wan lipu nanpa 6
wan lipu nanpa 7
wan lipu nanpa 8