nguồn và giấy phép GNUess for Libreplanet bởi David Revoy