nguồn và giấy phép Mascots for Spritely project bởi David Revoy