Header
번역: Jihoon Kim, Shikamaru "initbar" Yamamoto.
제18 화: 첫 만남, Page 1
제18 화: 첫 만남, Page 2
제18 화: 첫 만남, Page 3
제18 화: 첫 만남, Page 4
제18 화: 첫 만남, Page 5
제18 화: 첫 만남, Page 6
제18 화: 첫 만남, Page 7
제18 화: 첫 만남, Page 8