nimi
lipu nanpa mute luka luka: wile pi pona luka, Page 1
lipu nanpa mute luka luka: wile pi pona luka, Page 2
lipu nanpa mute luka luka: wile pi pona luka, Page 3
lipu nanpa mute luka luka: wile pi pona luka, Page 4
lipu nanpa mute luka luka: wile pi pona luka, Page 5
lipu nanpa mute luka luka: wile pi pona luka, Page 6
lipu nanpa mute luka luka: wile pi pona luka, Page 7
o lukin e toki 43 tan jan ante.