Header
Title
7වන කතාංගය: ප්‍රාර්ථනාව
Translation: Tharinda Divakara.
7වන කතාංගය: ප්‍රාර්ථනාව, Page 1
Pepper
කැරෝට්!
7වන කතාංගය: ප්‍රාර්ථනාව, Page 2
Carrot
ගෲස්ස්ස් ගෲස්ස්ස්
Pepper
මේ ඉන්නේ!
දොයිය ගත්ත ඇති හලෝ, දැන් ගොදර යන්න වෙලාව හරි!
Carrot
ගෲස්ස්ස් ගෲස්ස්ස්
Sound
බ්ස්ස්ස්
පොෆ්!
7වන කතාංගය: ප්‍රාර්ථනාව, Page 3
7වන කතාංගය: ප්‍රාර්ථනාව, Page 4
Fairies
ශූරයිනි, මායාකාරී ගුහාවට ඔබලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ...! ... අපි ඔබලාට එක වරයක් දෙනවා, පතනා ඕනෑම දෙයක් ඉටුකරනවා!
Pepper
... මම පතනා ... ... ඕනෑම දෙයක්
මම ... මම කැමතියි,අහ්, මම කැමති දේ තමයි ...
Carrot
මියෑව්! ගෲ ස්ස්ස්
7වන කතාංගය: ප්‍රාර්ථනාව, Page 5
Pepper
මට හිතෙන්නේ, සමහර වෙලාවට හොඳම පැතුම තමයි,මුකුත් වෙනස් නොවන එක ... ... ඒත් හැබෑවටම ? “මට ආයෙත් නිදා ගන්න ලැබේවා!“?කියන්නේ කොච්චර නාස්තියක්ද !
Carrot
ගෲ ස්ස්ස් ගෲ ස්ස්ස්
Narrator
7වන කතාංගය:ප්‍රාර්ථනාව
සමාප්තයි
Credits
2015 අප්‍රේල් – www.peppercarrot.com – චිත්‍ර සහ කතාව: David Revoy – පරිවර්තනය: තරින්ද දිවාකර
7වන කතාංගය: ප්‍රාර්ථනාව, Page 6
Credits
https://www.patreon.com/davidrevoy
විවෘත මෙවලම් වලින් නිර්මිත පෙපර් සහ කැරටි සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලයේ ඔබ වෙත ගෙන එයි.මේ සඳහා අන්‍රග්‍රහය දැක් වූ පාඨකයින්ට ස්තූතියි.මෙම කතාංගය සඳහා,අන්‍රග්‍රහය දැක්වූ 273ක් වූ පිරිස:
Tools : This episode was 100% drawn with Free/Libre software Krita on Linux Mint You too can become a patron of Pepper&Carrot for the next episode :
Addison Lewis ❀ A Distinguished Robot ❀ Adrian Lord ❀ Ahmad Ali ❀ Aina Reich ❀ Alandran ❀ Alan Hardman ❀ Albert Westra ❀ Alcide Alex ❀ Alexander Bülow Tomassen ❀ Alexander Sopicki ❀ Alexandra Jordan ❀ Alexey Golubev ❀ Alex Flores ❀ Alex Lusco ❀ Alex Silver Alex Vandiver ❀ Alfredo ❀ Ali Poulton (Aunty Pol) ❀ Allan Zieser ❀ Andreas Rieger ❀ Andreas Ulmer ❀ Andrej Kwadrin ❀ Andrew Andrew Godfrey ❀ Andrey Alekseenko ❀ Angela K ❀ Anna Orlova ❀ anonymous ❀ Antan Karmola ❀ Anthony Edlin ❀ Antoine Antonio Mendoza ❀ Antonio Parisi ❀ Ardash Crowfoot ❀ Arjun Chennu ❀ Arne Brix ❀ Arturo J. Pérez ❀ Aslak Kjølås-Sæverud Axel Bordelon ❀ Axel Philipsenburg ❀ barbix ❀ BataMoth ❀ Ben Evans ❀ Bernd ❀ Betsy Luntao ❀ Birger Tuer Thorvaldsen Boonsak Watanavisit ❀ Boris Fauret ❀ Boudewijn Rempt ❀ BoxBoy ❀ Brent Houghton ❀ Brett Smith ❀ Brian Behnke ❀ Bryan Butler BS ❀ Bui Dang Hai Trieu ❀ BXS ❀ carlos levischi ❀ Carola Hänggi ❀ Cedric Wohlleber ❀ Charlotte Lacombe-bar ❀ Chris Radcliff Chris Sakkas ❀ Christian Gruenwaldner ❀ Christophe Carré ❀ Christopher Bates ❀ Clara Dexter ❀ codl ❀ Colby Driedger Conway Scott Smith ❀ Coppin Olivier ❀ Cuthbert Williams ❀ Cyol ❀ Cyrille Largillier ❀ Cyril Paciullo ❀ Damien ❀ Daniel Daniel Björkman ❀ Danny Grimm ❀ David ❀ David Tang ❀ DiCola Jamn ❀ Dmitry ❀ Donald Hayward ❀ Duke ❀ Eitan Goldshtrom Enrico Billich ❀ epsilon ❀ Eric Schulz ❀ Faolan Grady ❀ Francois Schnell ❀ freecultureftw ❀ Garret Patterson ❀ Ginny Hendricks GreenAngel5 ❀ Grigory Petrov ❀ G. S. Davis ❀ Guillaume ❀ Guillaume Ballue ❀ Gustav Strömbom ❀ Happy Mimic ❀ Helmar Suschka Henning Döscher ❀ Henry Ståhle ❀ Ilyas ❀ Irina Rempt ❀ Ivan Korotkov ❀ James Frazier ❀ Jamie Sutherland ❀ Janusz ❀ Jared Tritsch JDB ❀ Jean-Baptiste Hebbrecht ❀ Jean-Gabriel LOQUET ❀ Jeffrey Schneider ❀ Jessey Wright ❀ Jim ❀ Jim Street ❀ Jiska João Luiz Machado Junior ❀ Joerg Raidt ❀ Joern Konopka ❀ joe rutledge ❀ John ❀ John ❀ John Urquhart Ferguson ❀ Jónatan Nilsson Jonathan Leroy ❀ Jonathan Ringstad ❀ Jon Brake ❀ Jorge Bernal ❀ Joseph Bowman ❀ Juju Mendivil ❀ Julien Duroure ❀ Justus Kat Kai-Ting (Danil) Ko ❀ Kasper Hansen ❀ Kate ❀ Kathryn Wuerstl ❀ Ken Mingyuan Xia ❀ Kingsquee ❀ Kroet ❀ Lars Ivar Igesund Levi Kornelsen ❀ Liang ❀ Liselle ❀ Lise-Lotte Pesonen ❀ Lorentz Grip ❀ Louis Yung ❀ L S ❀ Luc Stepniewski ❀ Luke Hochrein ❀ MacCoy Magnus Kronnäs ❀ Manuel ❀ Manu Järvinen ❀ Marc & Rick ❀ marcus ❀ Martin Owens ❀ Mary Brownlee ❀ Masked Admirer Mathias Stærk ❀ mefflin ross bullis-bates ❀ Michael ❀ Michael Gill ❀ Michael Pureka ❀ Michelle Pereira Garcia ❀ Mike Mosher Miroslav ❀ mjkj ❀ Nazhif ❀ Nicholas DeLateur ❀ Nicholas Terranova ❀ Nicki Aya ❀ Nicola Angel ❀ Nicolae Berbece ❀ Nicole Heersema Nielas Sinclair ❀ NinjaKnight Comics ❀ Noble Hays ❀ Noelia Calles Marcos ❀ Nora Czaykowski ❀ No Reward ❀ Nyx ❀ Olivier Amrein Olivier Brun ❀ Olivier Gavrois ❀ Omar Willey ❀ Oscar Moreno ❀ Öykü Su Gürler ❀ Ozone S. ❀ Pablo Lopez Soriano ❀ Pat David Patrick Gamblin ❀ Paul ❀ Paul ❀ Pavel Semenov ❀ Pet0r ❀ Peter ❀ Peter Moonen ❀ Petr Vlašic ❀ Philippe Jean Edward Bateman Pierre Geier ❀ Pierre Vuillemin ❀ Pranab Shenoy ❀ Pyves & Ran ❀ Raghavendra Kamath ❀ Rajul Gupta ❀ Reorx Meng ❀ Ret Samys rictic ❀ RJ van der Weide ❀ Roberto Zaghis ❀ Robin Moussu ❀ Roman Burdun ❀ Rumiko Hoshino ❀ Rustin Simons ❀ Sally Bridgewater Sami T ❀ Samuel Mitson ❀ Scott Petrovic ❀ Sean Adams ❀ Shadefalcon ❀ ShadowMist ❀ shafak ❀ Shawn Meyer ❀ Simon Forster Simon Isenberg ❀ Sonja Reimann-Klieber ❀ Sonny W. ❀ Soriac ❀ Stanislav Vodetskyi ❀ Stephanie Cheshire ❀ Stephen Bates Stephen Smoogen ❀ Steven Bennett ❀ Stuart Dickson ❀ surt ❀ Sybille Marchetto ❀ TamaskanLEM ❀ tar8156 ❀ Terry Hancock TheFaico ❀ thibhul ❀ Thomas Citharel ❀ Thomas Courbon ❀ Thomas Schwery ❀ Thornae ❀ Tim Burbank ❀ Tim J. ❀ Tomas Hajek Tom Demian ❀ Tom Savage ❀ Tracey Reuben ❀ Travis Humble ❀ tree ❀ Tyson Tan ❀ Urm ❀ Victoria ❀ Victoria White Vladislav Kurdyukov ❀ Vlad Tomash ❀ WakoTabacco ❀ Wander ❀ Westen Curry ❀ Witt N. Vest ❀ WoodChi ❀ Xavier Claude Yalyn Vinkindo ❀ Yaroslav ❀ Zeni Pong ❀ Źmicier Kušnaroŭ ❀ Глеб Бузало ❀ 獨孤欣 & 獨弧悦
License : Creative Commons Attribution You can modify, reshare, sell etc. ...
Open-source : all source files with layers and fonts, are available on the official site
Become a patron Read 30 comments.
arrow navigation