nimi
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi+__sijelo__pakala, Page 1
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi+__sijelo__pakala, Page 2
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi+__sijelo__pakala, Page 3
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi+__sijelo__pakala, Page 4
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi+__sijelo__pakala, Page 5
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi+__sijelo__pakala, Page 6
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi+__sijelo__pakala, Page 7
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi+__sijelo__pakala, Page 8
o lukin e toki 44 tan jan ante.