nimi
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi sijelo pakala, lipu lili nanpa 1
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi sijelo pakala, lipu lili nanpa 2
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi sijelo pakala, lipu lili nanpa 3
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi sijelo pakala, lipu lili nanpa 4
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi sijelo pakala, lipu lili nanpa 5
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi sijelo pakala, lipu lili nanpa 6
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi sijelo pakala, lipu lili nanpa 7
lipu nanpa luka tu tu: kama pona pi sijelo pakala, lipu lili nanpa 8
o lukin e toki 43 tan jan ante.