nimi
lipu nanpa luka luka: lipu pona pi tenpo seli, Page 1
lipu nanpa luka luka: lipu pona pi tenpo seli, Page 2
lipu nanpa luka luka: lipu pona pi tenpo seli, Page 3
lipu nanpa luka luka: lipu pona pi tenpo seli, Page 4
lipu nanpa luka luka: lipu pona pi tenpo seli, Page 5
lipu nanpa luka luka: lipu pona pi tenpo seli, Page 6
o lukin e toki 28 tan jan ante.