Header
Title
فلفل و هویج
<unknown>
قسمت پانزدهم: گوی بلورین
فلفل و هویج
Translation: Aslan Zamanloo.
قسمت پانزدهم: گوی بلورین, Page 1
قسمت پانزدهم: گوی بلورین, Page 2
قسمت پانزدهم: گوی بلورین, Page 3
قسمت پانزدهم: گوی بلورین, Page 4
قسمت پانزدهم: گوی بلورین, Page 5
قسمت پانزدهم: گوی بلورین, Page 6
قسمت پانزدهم: گوی بلورین, Page 7
قسمت پانزدهم: گوی بلورین, Page 8
Narrator
ژانویه 2017، تصویرسازی و داستان: دیوید ریوی، ترجمه: اصلان زمانلو
Credits
- پایان -
قسمت پانزدهم: گوی بلورین, Page 9
Credits
فلفل و هویج کاملا رایگان، متن باز می باشد و با حمایت خوانندگان اسپانسر شدہ. این قسمت از کمیک با حمایت 686 حامی تهیه شدہ است:
شما هم میتونید حامی قسمت بعدی فلفل و هویج باشین! https://www.patreon.com/davidrevoy
مجوز: 4.0 Creative Commons با ارجاع دادن به David Revoy
<unknown>
متن باز: فایل های اصلی لایه باز با کیفیت بالا در www.peppercarrot.com.
ابزار: این قسمت با استفادہ از ابزارهای طراحی کاملا رایگان و متن باز مانند Krita, Gmic, Blender, (GIMP on Ubunto (Gnu / Linux تهیه شدہ است.
Become a patron Read 51 comments.
arrow navigation