Header
번역: Shikamaru "initbar" Yamamoto, Jihoon Kim, Hongpyo Jang.
제17 화: 새로운 시작, Page 1
제17 화: 새로운 시작, Page 2
제17 화: 새로운 시작, Page 3
제17 화: 새로운 시작, Page 4
제17 화: 새로운 시작, Page 5
제17 화: 새로운 시작, Page 6
제17 화: 새로운 시작, Page 7
제17 화: 새로운 시작, Page 8