nimi
Episode 14: The Dragon's Tooth, lipu lili nanpa 1
Episode 14: The Dragon's Tooth, lipu lili nanpa 2
Episode 14: The Dragon's Tooth, lipu lili nanpa 3
Episode 14: The Dragon's Tooth, lipu lili nanpa 4
Episode 14: The Dragon's Tooth, lipu lili nanpa 5
Episode 14: The Dragon's Tooth, lipu lili nanpa 6
Episode 14: The Dragon's Tooth, lipu lili nanpa 7
o lukin e toki 53 tan jan ante.