nimi
lipu nanpa mute luka luka tu wan: utala kepeken wawa nasa, lipu lili nanpa 1
lipu nanpa mute luka luka tu wan: utala kepeken wawa nasa, lipu lili nanpa 2
lipu nanpa mute luka luka tu wan: utala kepeken wawa nasa, lipu lili nanpa 3
lipu nanpa mute luka luka tu wan: utala kepeken wawa nasa, lipu lili nanpa 4
lipu nanpa mute luka luka tu wan: utala kepeken wawa nasa, lipu lili nanpa 5
lipu nanpa mute luka luka tu wan: utala kepeken wawa nasa, lipu lili nanpa 6
lipu nanpa mute luka luka tu wan: utala kepeken wawa nasa, lipu lili nanpa 7
lipu nanpa mute luka luka tu wan: utala kepeken wawa nasa, lipu lili nanpa 8
lipu nanpa mute luka luka tu wan: utala kepeken wawa nasa, lipu lili nanpa 9
o lukin e toki 51 tan jan ante.