Header
Translation: Shikamaru "initbar" Yamamoto, Jihoon Kim.
第1話:飛行의 물藥, Page 1
第1話:飛行의 물藥, Page 2
第1話:飛行의 물藥, Page 3
第1話:飛行의 물藥, Page 4