Đầu
Title
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Page 1
Hạt Tiêu
và cuối cùng là....
Sound
SHH SHH
Hạt Tiêu
...mmm chắc chưa đủ rồi
Sound
PLOP PLOP
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Page 2
Hạt Tiêu
ha... hoàn hảo
Không! Đừng có mà nghĩ về việc chạm vào đây.
Sound
SPLASH
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Page 3
Hạt Tiêu
Giờ thì cậu vui rồi chứ....
Credits
WWW.PEPPERCARROT.COM 05/2014
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Page 4
Đọc 116 bình luận.