Hỗ trợ Hạt Tiêu & Củ Đỏ tại:

Patreon
Những cách khác:
Liberapay Tipeee Paypal

Truyền tiền:
IBAN: FR6230002040630000090557K69
RIB: 30002040630000090557K69
BIC: CRLYFRPP

Địa chỉ cho gởi món qùa:
David REVOY au Cabinet Dentaire
135 Avenue des Mourets
82000 MONTAUBAN - FRANCE