Hỗ trợ Hạt Tiêu & Cà Rốt tại:

Patreon
Những cách khác:
Liberapay Tipeee Paypal

Chuyển tiền:
IBAN: FR6230002040630000090557K69
RIB: 30002040630000090557K69
BIC: CRLYFRPP

Địa chỉ để gửi quà:
Cabinet Dentaire (pour David REVOY)
135 Avenue des Mourets
82000 MONTAUBAN - FRANCE