Bởi giấy phép Cộng Đồng Sáng Tạo, bạn có nhiều cách có thể tham gia.
Tham gia phòng bình luận Hạt Tiêu & Củ Đỏ để chia sẻ dự án của các bạn!

(Luư ý: chúng tôi thường dùng tiếng Anh trong tài liệu, wki, và kênh.)
Đồ Phái Sinh Của Các Bạn
Phòng Trưng Bày Hâm Mộ Viên
Tài Liệu Phiên Dịch
Diễn Đàn Đọc Và Sửa
Wiki: Tài Liệu Của Thế Giới
Hóa Trang
Tham khảo các nguồn
Các kho Git