Đầu
Title
Tập 2: Thuốc cầu vồng
Phiên dịch: Binh Pham.
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Trang 1
Writing
WARNING WITCH PROPERTY
33
Sound
Ục Ục ục
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Trang 2
Writing
FIRE D
DEEP OCEAN
VIOLE(N)T
ULTRA BLUE
PIN
MSON
Sound
coong
Writing
NATURE
YELLOW
ORANGE TOP
FIRE DANCE
DEEP OCEAN
VIOLE(N)T
ULTRA BLUE
META PINK
MAGENTA X
CRIMSON
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Trang 3
Sound
ỤC Ục Ục
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Trang 4
Sound
Ực Ực
Ực Ực
Ực Ực
Phụt!
SSSPlat
Mmm
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Trang 5
Sound
Blup Blup
splup splup splup
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Trang 6
Credits
Đây là truyện tranh miễn phí và tập truyện này được tài trợ bởi 21 người qua www.patreon.com/davidrevoy
Lời cảm ơn tới:
Dịch bởi: Binh Pham
made with Krita on GNU/Linux