Đầu
Title
Tập 2: Thuốc cầu vồng
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Page 1
Writing
WARNING WITCH PROPERTY
33
Sound
Ục Ục ục
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Page 2
Writing
FIRE D
DEEP OCEAN
VIOLE(N)T
ULTRA BLUE
PIN
MSON
Sound
coong
Writing
NATURE
YELLOW
ORANGE TOP
FIRE DANCE
DEEP OCEAN
VIOLE(N)T
ULTRA BLUE
META PINK
MAGENTA X
CRIMSON
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Page 3
Sound
ỤC Ục Ục
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Page 4
Sound
Ực Ực
Ực Ực
Ực Ực
Phụt!
SSSPlat
Mmm
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Page 5
Sound
Blup Blup
splup splup splup
Tập 2: Thuốc cầu vồng, Page 6
Credits
Đây là truyện tranh miễn phí và tập truyện này được tài trợ bởi 21 người qua www.patreon.com/davidrevoy
Lời cảm ơn tới:
Dịch bởi: Binh Pham
made with Krita on GNU/Linux
Đọc 34 bình luận.