Đầu
Phiên dịch: Binh Pham.
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Trang 1
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Trang 2
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Trang 3
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Trang 4