Đầu
Title
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Trang 1
Hạt Tiêu
và cuối cùng là....
Sound
SHH SHH
Hạt Tiêu
...mmm chắc chưa đủ rồi
Sound
PLOP PLOP
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Trang 2
Hạt Tiêu
ha... hoàn hảo
Không! Đừng có mà nghĩ về việc chạm vào đây.
Sound
SPLASH
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Trang 3
Hạt Tiêu
Giờ thì cậu vui rồi chứ....
Credits
WWW.PEPPERCARROT.COM 05/2014
Tập 1: Thuốc Lơ Lửng, Trang 4
Đọc 89 bình luận.