nguồn và giấy phép Sketches pleroma and sepia bởi David Revoy