nguồn và giấy phép


Pepper and Carrot full page Flying Pepper bởi David Revoy

"Pepper and Carrot full page Flying Pepper" bởi David Revoy − CC-BY 4.0

Khổ ban đầu: 2805x3630px
Ngày sáng tạo: 2020-07-17
Phân loại: Thư Báo

Html:
Md:

Tải xuống hình chất lượng cao, 2.46MB
Tải xuống tập tin nguồn (zip), 51.18MB

Giấy phép:

Tác giả David Revoy

Thông tin chi tiết và phương pháp ghi công tác giả có ở trong tài liệu.