David Revoy

En Webcomic, de ümsünst, free un Open Source is direktemang dör sien Förderer finanzeert üm de Comic-Industrie to verännern!

Read from the beginning Förderer vun Pepper&Wuddel warrn

Neeste Folg:

Click to read episode 38.
Show all 38 episodes

RSS Recent blog-posts

(Note: in English only) Go to the blog

Support Pepper&Carrot on

More options