nguồn và giấy phép Character design for a hippiah witch bởi David Revoy