nguồn và giấy phép A witch of Magmah bởi David Revoy