nguồn và giấy phép Thank you patreon day bởi David Revoy