Tập 21: Thi Đấu Phép Thuật

Mỗi trang truyện của Hạt Tiêu & Cà Rốt góp từ hai nguồn: tranh vẽ và văn bản.
Trang này có liên kết cho tải xuống chúng, nhưng cũng tải xuống đồ đã kết xuất sẵn để sử dụng.

Bìa của tập

Giấy phép:

Nếu bạn xuất bản lại tập này, bạn cần cung cấp những thông tin sau đây:

Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế 4.0 (CC BY 4.0)
Tác giả:
Tranh: David Revoy.
Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Craig Maloney, Jookia, Nicolas Artance, R J Quiralta, talime, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.


Tác giả cho thế giới của Hạt Tiêu & Cà Rốt, Hà Nhật Hạ:
Sáng tạo: David Revoy.
Người bảo trì chính: Craig Maloney.
Người viết: Craig Maloney, Nicolas Artance, Scribblemaniac, Valvin.
Người chỉnh sửa: Alex Gryson, CGand, Hali, Marno van der Maas, Moini, Willem Sonke.

Lưu ý: danh sách tác giả thay đổi tùy tập và ngôn ngữ được chọn. Thông tin chi tiết và phương pháp ghi công tác giả có ở trong tài liệu.

Gộp hết các trang vào một tập tin ảnh:
vi_Pepper-and-Carrot_E21XXL.jpg 4.16MB