Tập 35: Ảnh Phản Xạ

Trang truyện tranh góp từ hai nguồn: tranh vẽ và văn bản.
Trang này có liên kết cho tải xuống chúng, nhưng cũng tải xuống đồ đã kết xuất sẵn để sử dụng.

Bìa của tập

Giấy phép:

Nếu bạn xuất bản lại tập này, bạn cần đưa ra những thông tin sau này:

Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế 4.0 (CC BY 4.0)
Tác Giả:
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Người đọc thử: Arlo James Barnes, Craig Maloney, Karl Ove Hufthammer, Martin Disch, Nicolas Artance, Parnikkapore, Valvin.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Hồ Nhựt Châu.


Tác giả cho thế giới của Hạt Tiêu & Củ Đỏ, Hà Nhật Hạ:
Sáng tạo: David Revoy.
Lãnh Đạo Bảo Trì: Craig Maloney.
Người viết: Craig Maloney, Nicolas Artance, Scribblemaniac, Valvin.
Người chỉnh sửa: Alex Gryson, CGand, Hali, Moini, Willem Sonke.

Lưu ý: danh sách tác giả thay đổi tùy tập và ngôn ngữ được chọn. Thêm thông tin và phương pháp ghi công tác giả có ở trong tài liệu.

Gộp hết các trang vào một tập tin ảnh:
vi_Pepper-and-Carrot_E35XXL.jpg 7.03MB