nguồn và giấy phép Pepper and Carrot panel sample B bởi David Revoy