nguồn và giấy phép Pepper and Carrot panel sample C bởi David Revoy