nguồn và giấy phép Pepper and Carrot panel sample D bởi David Revoy