Tập 2: Thuốc cầu vồng

Trang truyện tranh góp từ hai nguồn: ảnh nghệ thuật và văn bản.
Trang này có liên kết cho tải xuống chúng nó, nhưng cũng tải xuống đồ đã kết xuất sẵn để sử dụng.

Bìa của tập

Giấy phép:

Nếu bạn xuất phát lại tập này, bạn cần cho những thông tin sau này:

Giấy phép Quyền Hành Ban Cho Cộng Đồng Sáng Tạo Quốc Tế 4.0 (CC BY SA 4.0)
Tác Giả:
Nghệ thuật: David Revoy.   Cốt kịch: David Revoy.
Phiên dịch: [Tiếng Việt] Binh Pham.


Tác giả cho thế giới của Hạt Tiêu & Củ Đỏ, Hà Nhật Hạ:
Sáng tạo: David Revoy.
Lãnh Đạo Bảo Trì: Craig Maloney.
Người viết: Craig Maloney, Nicolas Artance, Scribblemaniac, Valvin.
Người chỉnh sửa: Alex Gryson, CGand, Hali, Moini, Willem Sonke.

Lưu ý: danh sách tác giả thay đổi tùy tập và ngôn ngữ được chọn. Thêm thông tin và phương pháp cho quyền hành ban hợp lệ có ở đây trong tài liệu.

Hết trang đã gồm vào một tập tin ảnh:
vi_Pepper-and-Carrot_E02XXL.jpg 2.24MB