nimi
ante toki: Ret "jan Ke Tami" Samys.
lipu nanpa luka luka luka tu tu: jaki, lipu lili nanpa 1
lipu nanpa luka luka luka tu tu: jaki, lipu lili nanpa 2
lipu nanpa luka luka luka tu tu: jaki, lipu lili nanpa 3
lipu nanpa luka luka luka tu tu: jaki, lipu lili nanpa 4
lipu nanpa luka luka luka tu tu: jaki, lipu lili nanpa 5
lipu nanpa luka luka luka tu tu: jaki, lipu lili nanpa 6
lipu nanpa luka luka luka tu tu: jaki, lipu lili nanpa 7
lipu nanpa luka luka luka tu tu: jaki, lipu lili nanpa 8