Naslov
Epizoda 27: Koriandrikin izum, 1. stran
Epizoda 27: Koriandrikin izum, 2. stran
Epizoda 27: Koriandrikin izum, 3. stran
Epizoda 27: Koriandrikin izum, 4. stran
Epizoda 27: Koriandrikin izum, 5. stran
Epizoda 27: Koriandrikin izum, 6. stran
Epizoda 27: Koriandrikin izum, 7. stran