Đầu
Phiên dịch: Hồ Nhựt Châu.
Tập 32: Chiến Trường, Trang 1
Tập 32: Chiến Trường, Trang 2
Tập 32: Chiến Trường, Trang 3
Tập 32: Chiến Trường, Trang 4
Tập 32: Chiến Trường, Trang 5
Tập 32: Chiến Trường, Trang 6
Tập 32: Chiến Trường, Trang 7
Tập 32: Chiến Trường, Trang 8