nimi
lipu nanpa mute tu wan: o jo e ken pona, Page 1
lipu nanpa mute tu wan: o jo e ken pona, Page 2
lipu nanpa mute tu wan: o jo e ken pona, Page 3
lipu nanpa mute tu wan: o jo e ken pona, Page 4
lipu nanpa mute tu wan: o jo e ken pona, Page 5
lipu nanpa mute tu wan: o jo e ken pona, Page 6
lipu nanpa mute tu wan: o jo e ken pona, Page 7
lipu nanpa mute tu wan: o jo e ken pona, Page 8
o lukin e toki 70 tan jan ante.