Autōr

Serwus, mianujã sie David Revoy i je żech francuskim kōnsztlerym narodzōnym we 1981 roku. Je żech samoukym, co pasjōnuje sie cechōnkym, malyrkōm, kotami, kōmputrami, kulturōm ôdewrzōnych źrōdeł GNU/Linuksa, Internetym, starymi szpilami RPG, mangami i anime, kōnsztym tradycyjnym, japōńskōm kulturōm i fantastykōm . . .

Po pōnad dziesiyńciu latach digitalnyj malyrki, wynauczaniŏ, tworzyniŏ cechōnkōw kōncepcyjnych i ilustracyji i kerowaniŏ robotami uzdołch napoczōńć włŏsny projekt. W kōńcu znŏdłech knif zmiynszaniŏ wszyjskich mojich spodobań; rezultatym je Pepper&Carrot.

I'm working on this project since May 2014, and I received the help of many contributors and supporters on the way. You'll find the full list of credits on the License menu.

My blog: www.davidrevoy.com
My email: info@davidrevoy.com


The philosophy of Pepper&Carrot

Spiyrany bez patrōnōw

Projekt Pepper&Carrot je fundowany bez czytŏczōw ze cołkigo świata. Kożdy z patrōnōw przelywŏ trochã pijyndzy na nowõ tajlã, za co dostŏwŏ podziynkowanie na kōńcu kożdyj tajle. Dziynki tymu Pepper&Carrot może być niyznŏleżny i swobodny ôd zmaraszyniŏ ryklamami i marketingym.

Pepper and Carrot receiving money from the audience.

We 100% darmy, bez płacyniŏ

Wszyjsko, co tworzã ô Pepper&Carrot, je dostympne sam za darmo i dlŏ wszyjskich. Mōm reszpekt dlŏ Wŏs wszyjskich: z geldym abo bez. Wszyjske bōnusy dlŏ patrōnōw idzie znojś sam. Pepper&Carrot nikej niy poprosi Wŏs ô płat abo zaabōniyrowanie, cobyście mogli ôbejzdrzeć nowõ treść.

Carrot, locked behind a paywall.

Ôdewrzōny i liberalny

Chcã dŏć ludziom prawo do dzielyniŏ, użytku, budowaniŏ, aji zarŏbianiŏ na robocie, kerõ stworzōłch. Wszyjske zajty, grafiki i treść były sprŏwiōne w ôdewrzōnym/liberalnym softwerze na GNU/Linuksie. Źrōdła dostympne sōm tukej, dostyknie ôbrać 'Źrōdła' z myni. Zachyncōm do użyciŏ kōmercyjnego, przekłŏdu, tworzyniŏ fanartōw, drukowaniŏ, wyużyciŏ w filmach, szpilach wideo i ladowaniŏ na inksze zajty. Dostyknie, byście pedzieli, fto je autorami (kōnsztlery, korektōry, tumacze, kerzi mieli swōj wkłŏd w dzieło), podali link do licyncyje i naporynczyli wkludzōne pōmiany. Możecie zrobić to w kożdy usōndny knif, jak dugo niy sugeruje ôn dŏwaniŏ bez licyncjodŏwcy sparciŏ dlŏ Ciebie abo Twojigo knifu wyużyciŏ dzieła. Coby przewiedzieć sie wiyncyj, przeczytej Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Example of derivatives possible.

Wysokij jakości szpas dlŏ wszyjskich i wszyndy

Pepper&Carrot je uciesznym kōmiksym, przipasowanym do kożdego czytŏcza. Niy ma w nim treści dlŏ majoryntnych ani gwołtōw. Pepper&Carrot je blank ôdewrzōny, ale je tyż dumnym przikłŏdym, jak szumne mogōm być darme rzeczy. Skupiōm sie na zwielgij jakości, pōniywŏż darme niy musi ôznŏczać złe abo amatorske. Blank ôpacznie.

Comic pages around the world.

Pōdźcie zmiyniymy branżã kōmiksu!

Bez zmyńszynie wielości postrzednikōw miyndzy czytŏczami i kōnsztlerym, płacisz mynij, a jŏ dostŏwōm wiyncyj. Spōmŏgŏsz mie dyrekt. Żŏdyn wydŏwca/dystrybutōr niy może prziginōńć mie do pōmiany Pepper&Carrot, cobych napasowoł go do ôd niygo wizyje'rynku'.  . . . Czymu jedyn sukces niy miołby pociōngnōńć za sobōm reszty industryje we kryzysie? Ôbejzdrzimy...

Diagram: on the left-hand side, Carrot is losing money with many middle-men. On the right-hand side, the result is more balanced. Wesprzij nowõ tajlã Pepper&Carrot